Categorie:

Internationaal
Categorie

Shell Ventures en ABP nemen belang in Soly

Shell Ventures en ABP nemen belang in Soly. De bedrijven gaan samenwerken om de doelstellingen rondom zonne-energie extra kracht bij te zetten. Soly is inmiddels een van de koplopers in de Nederlandse zonne-energiemarkt.

Groningen, 14 maart, 2022 – De Nederlandse zonne-energieleverancier Soly heeft nieuw kapitaal opgehaald voor de realisatie van haar ambitieuze groeistrategie. Met de investering van Shell Ventures en pensioenfonds ABP kan Soly nog sneller doorgroeien in Nederland en daarbuiten. Dit alles met maar één doel: de kansen van het klimaatvraagstuk effectief aangrijpen om zonne-energie op nummer één te zetten.

Gedreven om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan heeft Soly de afgelopen jaren aangetoond betekenisvolle impact te kunnen maken door zonne-energie voor iedereen mogelijk te maken. Soly is een van de koplopers in de Nederlandse zonne-energiemarkt en groeit sterk in Zuid-Afrika.

Impact gedreven
Ooit geïnspireerd geraakt door de klimaatdocumentaire An Inconvenient Truth hebben de broers Patrick en Milan van der Meulen Soly – voorheen enie.nl – opgericht met de missie om zonne-energie voor iedereen beschikbaar te maken, en om zo een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatvraagstuk. “Als sociale onderneming zijn we continu op zoek naar manieren om onze impact in de wereld te vergroten. Hoeveel meer impact kun je maken als een van de grootste energiebedrijven en het grootste pensioenfonds van Nederland achter je missie gaan staan? Het feit dat ABP en Shell – ieder vanuit hun eigen overtuiging en met ondersteuning van hun eigen kennis en netwerk – hier nu op inzetten is een nieuwe mijlpaal voor ons, maar vooral voor de energietransitie”, aldus Patrick van der Meulen, oprichter en CEO van Soly.

Energiebedrijf van de toekomst
Met deze twee nieuwe aandeelhouders zet Soly een volgende stap in de snelle opmars van zonne-energie in het algemeen, en de groei van Soly in het bijzonder. Naast Nederland en Zuid-Afrika zal Soly de komende periode verder de grenzen over trekken naar onder andere België en Duitsland. “We hebben de ambitie en de plannen om zonne-energie op Europees niveau te gaan aanbieden. De kennis en het kapitaal dat nu door Shell Ventures en ABP worden ingebracht, is voor Soly een enorme duw in de rug”, aldus Milan van der Meulen, oprichter en Chief Marketing & Digital Officer.

De broers Patrick en Milan gaan met deze investering toewerken naar het energiebedrijf van de toekomst. “Deze investering bevestigt de weg die we zijn ingeslagen om mensen en bedrijven op een makkelijke manier over te laten stappen op zonne-energie. Er valt binnen de netwerken van Shell en ABP voor ons veel synergie te behalen in het slim aanbieden van andere producten en diensten. We gaan zonne-energie combineren met accu’s en laadpalen en creëren zo de gehele duurzame energieoplossing voor thuis en op het werk’’.

Waarom Shell Ventures en ABP?
“Shell wil een actieve rol spelen in het snel veranderende energielandschap, een reden voor ons om volop te investeren in innovatieve bedrijven van de toekomst. We zijn geïnteresseerd geraakt in Soly door haar snelle groei de afgelopen jaren, de voor de hand liggende combinatie van zon, energieopslag en elektrisch laden en de ambitie om dit de komende jaren internationaal uit te breiden in de consumenten en MKB-markt”, zo licht Jermaine Saaltink van Shell Ventures toe.

ABP draagt bij aan de financiering van de energietransitie in Nederland, onder andere via het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET). Voor ABP is het duidelijk dat Soly een belangrijke rol gaat spelen in de verdere noodzakelijke groei van zonne-energie in Nederland en daarbuiten. Op dit moment zijn zonnepanelen nog maar goed voor 9,5% van de totale elektriciteitsproductie in Nederland. Zonkracht is echter een onuitputtelijke bron van schone energie waarvan steeds meer gebruik zal worden gemaakt.

Voor vragen, mail marketing@soly.nl
Meer informatie: Shell Energy & ABP

English:

Shell Ventures and ABP are taking an interest in solar energy company Soly
Groningen (The Netherlands), 14 March 2022 – The Dutch solar energy supplier Soly has obtained new capital for the realisation of its ambitious growth strategy. With the investment from Shell Ventures and pension fund ABP, Soly can continue to grow even faster in the Netherlands and abroad. All of this has but one goal: effectively take on the opportunities offered by the climate problem to put solar energy at the top of the list.

Driven to take on the war against climate change, Soly has shown in recent years that it can have meaningful impact by making solar energy possible for everyone. Soly – formerly known as enie.nl – is one of the leaders in the Dutch solar energy market, and it is experiencing strong growth in South Africa.

Driven by impact
The brothers Patrick and Milan van der Meulen — once inspired by the climate documentary “An Inconvenient Truth” — founded Soly with the mission to make solar energy available to everyone and, in this way, to make the most positive impact possible for solving the climate problem. ‘As a social enterprise, we are continuously looking for ways to increase our impact in the world. How much more impact can you have if one of the largest energy companies in the Netherlands and the largest pension fund in the Netherlands support your mission? The fact that ABP and Shell — each with their own convictions and with the support of their own knowledge and networks — are now focusing on this effort is a new milestone for us, but especially for the energy transition’, according to Patrick van der Meulen, founder and CEO of Soly.

The energy company of the future
These two new shareholders enable Soly to take the next step in the quick advancement of solar energy in general and the growth of Soly in particular. Besides the Netherlands and South Africa, Soly will look further abroad to Belgium and Germany, among other countries, in the coming period. ‘Our ambition is to offer our solar energy plans at the European level. The knowledge and capital which has now been added by Shell Ventures and ABP represents an enormous push in the right direction’, says Milan van der Meulen, founder and Chief Marketing & Digital Officer.

The brothers Patrick and Milan will use this investment to work on the energy company of the future. ‘This investment confirms that we have succeeded in making it easier for consumers and companies to easily switch to solar energy. We can obtain a great deal of synergy from the networks of Shell and ABP for the smart offering of other products and services. We will combine solar energy with batteries and charging stations to create an entire sustainable energy solution for home and at the office.’

Why Shell Ventures and ABP?
‘Shell wants to play an active role in the quickly changing energy landscape, and this is a reason for us to fully invest in innovative companies of the future. We have become interested in Soly by its fast growth in recent years, the obvious combination of sun, energy storage and electric charging, and its ambition to expand internationally in the coming years to the consumer and SME markets’, explains Jermaine Saaltink of Shell Ventures.

ABP contributes to the financing of the energy transition in the Netherlands through the ABP Netherlands Energy transition fund (ANET), among other vehicles. For ABP, it is clear that Soly will play a key role in the further necessary growth of solar energy in the Netherlands and abroad. Solar panels currently make up only 9.5% of the total electricity production in the Netherlands. However, solar power is an inexhaustible source of clean energy which will be increasingly used more often.